Privacy and Terms of Use

Uvjeti korištenja Grundfos digitalnih rješenja

Uvjeti korištenja

Opis usluga

Kada koristite Grundfos digitalna rješenja („digitalna rješenja“) možete imati
pristup informacijama i uslugama koje Grundfos daje.

Digitalna rješenja se sastoje od veb stranice kompanije Grundfos, sa koje možete
koristiti određene usluge, kao što su rješenja samousluge, kontaktni obrasci,
zahtjevi za premijum sadržaj, prijaviti se za vesti itd. i posebnih Grundfos
aplikacija kojima se može pristupiti bez kreiranja računa, kao što su Grundfos
GO Apps i Grundfos Product Center. Za neke aplikacije postojaće dodatni EULA i
moći ćete kreirati račun i tako dobiti pristup daljim modulima aplikacija.

Prihvatanje uvjeta

Digitalna rješenja koja vam Grundfos daje, uključujući tu ažuriranja, poboljšanja, nove
karakteristike itd. su predmet sljedećih Uvjeta korištenja („UK“). Grundfos
zadržava pravo ažuriranja UK u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.
Najnovija verzija UK se može vidjeti klikom na vezu hiperteksta „Pravna
pitanja“ koja se nalazi na dnu naših veb stranica. Pristupom digitalnim
rješenjima ili korištenjem veb lokacije u bilo kojem obliku, podrazumijeva se
vaš pristanak na obavezivanje ovim UK.

Odricanje odgovornosti

Grundfos obezbjeđuje digitalna rješenja samo kao uslugu i u informativne svrhe. Prijenos ovih informacija ne kreira bilo kakvu vrstu odnosa sa kompanijom Grundfos. Ne biste trebali djelovati na osnovu informacija dobijenih kroz digitalna rješenja bez traženja podrške kompanije Grundfos. Iako se trudimo da održavamo informacije, softver i druge usluge u digitalnim rješenjima što tačnije, digitalna rješenja mogu sadržati greške ili propuste za koje mi ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost. Materijal i sadržaj digitalnih rješenja se daje „u viđenom stanju“ i bez garancije bilo koje vrste.

Kompanija Grundfos i bilo koja njena podružnica nisu odgovorne za bilo kakav gubitak hardvera, softvera ili datoteka, prouzrokovan korištenjem digitalnih rješenja ili elemenata koji su preuzeti ili korišteni iz/u digitalnih rješenja. Stoga Grundfos ne daje garanciju, da će digitalna rješenja ili usluge pružene u digitalnim rješenjima, bilo od strane kompanije Grundfos, bilo u ime kompanije Grundfos (uključujući besplatno preuzimanje softvera) ispuniti vaše potrebe, biti neprekinuti, na vrijeme, bezbjedne ili bez grešaka i da su digitalna rješenja i serveri koje Grundfos koristi bez virusa i bagova, potpuno funkcionalni i tačni. Grundfos nastoji da održava digitalna rješenja i njihov rad ali kompanija Grundfos nije i ne može biti odgovorna za bilo kakve greške koje mogu postojati u digitalnim rješenjima ili njihovom radu.

Grundfos može dati veze do drugih veb lokacija ili pružiti aplikacije treće strane. Upotreba tih veb lokacija i/ili aplikacija treće strane je na vašu sopstvenu odgovornost.

Važeći zakon možda ne dozvoljava isključenje određene garancije, ograničenje ili isključenje odgovornosti za slučajnu i posljedičnu štetu. U skladu sa tim, neke od gore pomenutih ograničenja ili isključenja se možda ne odnose na vas. Međutim, ni u jednom slučaju ukupna obaveza kompanije Grundfos i njenih podružnica neće preći uplaćeni novčani iznos, ako postoji, za korištenje digitalnih rješenja.

Nezakonito i zabranjeno korištenje

Kao uvjet za korištenje digitalnih rješenja, nećete ih koristiti u bilo koju svrhu
koja je nezakonita ili zabranjena ovim UK. Digitalna rješenja ne smijete
koristiti u bilo kom obliku koji može oštetiti, onesposobiti ili preopteretiti
bilo koji server kompanije Grundfos ili mreže povezane sa serverom kompanije
Grundfos ili ometati korištenje bilo kog digitalnog rješenja od strane nekog
drugog. Ne smijete pokušati da zadobijete neovlašten pristup digitalnim
rješenjima, drugim računima ili bilo kom serveru kompanije Grundfos, putem
hakovanja ili na druge načine. Ne smijete pribaviti ili pokušati da pribavite
materijale ili informacije preko bilo kakvih sredstava koja nisu sa namjerom
dostupna kroz digitalna rješenja.

Ne smijete namjerno unositi viruse, trojance, crve ili drugi materijal koji je
zlonamjeran ili tehnološki štetan.

Intelektualna svojina

Digitalna rješenja i svaki od njihovih sastavnih elemenata, uključujući posebno grafičke obrasce, podatke, softver, tekstove, logotipe digitalnih rješenja, su zaštićeni
zakonom o intelektualnoj svojini, tj. posebno zakonom o autorskim pravima i
/ili trgovačkom žigu.

Digitalna rješenja i svaki od njihovih sastavnih elemenata su u ekskluzivnom vlasništvu
kompanije Grundfos Holding A/S.

Grundfos Holding A/S vam daje ograničenu, neekskluzivnu licencu za korištenje digitalnih rješenja na način kako je to naznačeno za svako od njih.

Svaka druga upotreba digitalnih rješenja ili nekog od njihovih elemenata predstavlja kršenje prava, osim ako prethodno ne postoji pismena dozvola kompanije Grundfos Holding A/S.

Obeštećenje

Vi ćete obeštetiti, kompaniju Grundfos (uključujući njene podružnice) uslijed bilo
kakve odgovornosti, potraživanja, gubitaka i troškova, uključujući opravdane
pravne naknade, koje su nastale vašim kršenjem ovih Uvjeta korištenja, upotrebom ili zloupotrebom Grundfos računa.

Pravni sporovi

Za bilo kakav spor koji nastane uslijed upotrebe aplikacija ili tumačenja UK,
mjerodavni su zakoni Danske, osim zakonskih odredbi koje su u sukobu.
Ekskluzivno mjesto rješavanja svih sporova nastalih u vezi ovog EULA će biti
Gradski sud u Kopenhagenu, u Danskoj.

Ako zakoni mjerodavni za ove okolnosti kasnije budu interpretirani ili izmijenjeni na način da jedan ili više članova postanu nedjelotvorni ili nevažeći, oni neće zahtijevati nepriznavanje okolnosti u cijelosti.

Ostalo

Grundfos zadržava pravo da izmijeni, obustavi ili okonča digitalna rješenja, u bilo koje
vrijeme, bez objašnjenja ili obavijesti. Grundfos takođe zadržava pravo da
vama, vašem administratoru pristupa ili bilo kom vašem ovlaštenom korisniku,
okonča pristup digitalnim rješenjima bez objašnjenja ili obavijesti. Bez
ograničenja uopštenosti navedenog, Grundfos može obustaviti ili okončati vaš
pristup digitalnim rješenjima u bilo koje vrijeme, u slučaju da kršite bilo
koji od UK.

UK čine kompletan ugovor između kompanije Grundfos i vas kao korisnika koji
zamjenjuje sve prethodne ugovore.

U slučaju da Grundfos ne primjenjuje neku odredbu, kompanija se ne odriče time svog prava da to učini kasnije. Ako sud nađe da se određeni uvjeti ne mogu primjeniti na vas, ostali uvjeti i dalje važe. Grundfos može namijeniti ovaj ugovor prema svom nahođenju bilo kom pravnom licu u Grundfos grupi.

 

Pravila o privatnosti

Kako bi pružila digitalna rješenja, kompanija Grundfos prikuplja vaše lične podatke.
Kada koristite Grundfos digitalna rješenja, vi pristajete da kompanija Grundfos
obrađuje vaše lične podatke u skladu sa Pravilima o privatnosti.

Mi u kompaniji Grundfos razumijemo da možda želite zadržati povjerljivost ličnih
informacija koje dajete na mreži i svjesni dužnosti da pružimo prikladnu
zaštitu i odgovorno obrađujemo sve lične informacije koje dobijemo.

Ako mislite da ne možete prihvatiti Pravila o privatnosti, savjetujemo vam da ne
koristite Grundfos digitalna rješenja.

Koju vrstu podataka prikupljamo i obrađujemo i u koju svrhu?

Po pravilu, možete pristupiti digitalnim rješenjima a da nas ne obavijestite ko
ste i bez davanja bilo kakvih podataka o sebi.

Međutim, kompanija Grundfos mora neki put zatražiti i registrirati informacije koje
otkrivaju identitet, kao što su ime, kompanija, adresa e-pošte, broj telefona i
adresa („lični podaci“) kako bi pružila vijesti ili druge usluge.

Kompanija Grundfos registrira i obrađuje lične podatke kako bi pružila zatražene usluge kada:

  • Koristite određenu samouslugu i kontaktne obrasce,
  • Šaljete upit ili nam dajete povratnu informaciju,
  • Prijavljujete se za bilten ili
  • Dajete bilo kakve lične podatke preko naše veb lokacije ili aplikacija.

Kompanija Grundfos registrira samo lične podatke koji su neophodni za pružanje usluge koju ste zatražili (npr. vašu adresu e-pošte ili privatnu adresu).

Kompanija Grundfos prikuplja podatke o vašem korištenju digitalnih rješenja, uključujući vašu IP adresu, u svrhu prikupljanja znanja i razumijevanja kao i u svrhu analize, kako bi kreirala kompletnu sliku o klijentu i stekla veće razumijevanje o zahtjevima i ponašanju naših klijenata. Koristimo ovo znanje kako bi kreirali
prilagođenije korisničko iskustvo.

Grundfos ne čuva informacije o metodama plaćanja, kao što su brojevi debitne kartice, brojevi bankovnog računa i tome slično.

Ko je kontrolor podataka i kome otkrivamo lične informacije (procesori podataka)?

Kontrolor podataka je kompanija Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danska i ona snosi odgovornost za bezbjednost prikupljenih informacija.

Kako bi isporučili robu ili usluge koje ste naručili, lični podaci unijeti u
digitalna rješenja se dalje otkrivaju:

  • kompanijama u Grundfos grupi
  • brižljivo odabranim trećim stranama kojima je povjereno da koriste vaše
    lične podatke, uključujući ali se ne ograničavajući na:

o  Microsoft Ireland Operations Limited Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irska

o  Globase International Aps Emdrupvej 28 A, 3. 2100 Copenhagen, Danska

o  Google Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irska

o  Adobe Systems Ireland Limited 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Irska

o  MaxMind 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, SAD

o  Marketo Inc. Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, SAD

o  Facebook  4-5 Grand Canal Square, Dublin, Irska

Možda će biti potrebno da druge ovlašTene treće strane pristupe ili čuvaju lične podatke ako tako zahtijevaju lokalni zakoni. Kompanija Grundfos
takvim trećim stranama ograničava pristup i upotrebu ličnih podataka.

Kako čuvamo vaše lične informacije?

Vaše lične informacije i podaci se mogu čuvati i obrađivati u svakoj državi gdje
Grundfos ima postrojenja ili gdje Grundfos angažuje provajdere. Korištenjem
Grundfos digitalnih rješenja ili otkrivanjem informacija kompaniji Grundfos vi
dajete pristanak na prijenos informacija u države koje nisu vaša država
boravka, koje mogu imati drugačija pravila o zaštiti podataka nego vaša država
ili država u kojoj ste bili locirani kada ste dali podatke kompaniji Grundfos.

Mi čuvamo lične informacije samo onoliko dugo koliko je potrebno za gore navedenu
namjenu.

Pristup informacijama, žalbe

Imate pravo da izvršite provjeru informacija koje je kompanija Grundfos prikupila o vama i možete uložiti protest u vezi sačuvanih informacija i obrade vaših ličnih podataka. Ako su informacije netačne, nepotpune ili nevažne, imate pravo izmjene ili brisanja informacija.

Osim toga imate pravo da se pobunite protiv bilo kakvog kreiranja profila od strane Grundfos-a. Takođe možete uložiti žalbu danskoj Agenciji za zaštitu podataka.

Ako želite da saznate više ili želite da promijenite informacije, slobodno kontaktirajte
Grundfos Holding A/S, ispunjavanjem ovog kontaktnog obrasca: 

Kontakt, dopune i ažuriranja pravila o privatnosti

Kompanija Grundfos je uvijek dužna poštovati zakonske zahtjeve koji se odnose na zaštitu privatnosti lica. Na vrhu naših Pravila o privatnosti, uvijek možete vidjeti
kada su pravila posljednji put ažurirana.

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi naših pravila o privatnosti ili
na koji način koristimo vaše lične informacije, slobodno
kontaktirajte Grundfos Holding A/S.